Algemene voorwaarden

CRAFT FLOW
Eva Venhuizen-Roos
eva@craft-flow.com
KvK-nummer: 82483876
BTW nummer NL003689485B39

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en overeenkomst van Craft Flow, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Craft Flow uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Craft Flow in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Aanbiedingen en/of offertes van Craft Flow zijn één maand geldig.
 3. Craft Flow is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Craft Flow niet. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Overeenkomsten komen tot stand doordat Craft Flow de door de klant geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een mondelinge, elektronische dan wel schriftelijke bevestiging, dan wel op het moment dat Craft Flow tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 3 – De levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Craft Flow zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst. Craft Flow heeft bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Digitale oplevering van bestellingen vindt plaats in de bestandformaten .PNG, .JPEG en/of .PDF, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Fysieke (op)levering vindt plaats aan het door de klant opgegeven adres.
 4. (Op)levering vindt zo snel mogelijk plaatst, maar uiterlijk binnen 30 dagen tenzij schriftelijk anders afgesproken. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. Als de (op)levering vertraagd is of gedeeltelijk of geheel niet uitgevoerd kan worden, mag de consument-klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Craft Flow betaalt het bestelbedrag binnen 14 dagen aan de consument-klant terug. De consument-klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 6. Tot het moment van bezorging bij het door de klant opgegeven adres berust het risico van beschadiging en/of vermissing van bestellingen bij Craft Flow, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Ingeval van beschadiging van producten ontstaan tijdens de verzending, moet de klant de beschadiging binnen 24 uur na ontvangst van de producten schriftelijk (per e-mail) aan Craft Flow melden.

Artikel 4 – De prijs

 1. Craft Flow brengt haar werkzaamheden in rekening op basis van het aantal gewerkte uren per periode en het (uur)tarief zoals in de offerte vermeld, tenzij nadrukkelijk schriftelijk een vaste prijs voor de opdracht overeen is gekomen. 
 2. De door Craft Flow opgegeven en/of overeengekomen prijzen (genoteerd in Euro’s) zijn exclusief verzendkosten, reis- en verblijfkosten, exclusief omzetbelasting (btw) en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, tenzij vooraf anders door partijen is overeengekomen.
 3. Craft Flow is gerechtigd onkosten en onvoorziene kostenverhogingen, zoals veranderingen in de btw en verzendtarieven door te berekenen aan klant, ook indien een vaste prijs is overeengekomen. De klant wordt hierover vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 4. In afwijking van het vorige lid kan Craft Flow producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Craft Flow geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 5 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de webshop van Craft Flow betaalt de klant direct.
 2. Craft Flow heeft het recht om een aanbetaling van 50% te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal Craft Flow de opdracht uitvoeren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Craft Flow heeft het recht te factureren na iedere deeloplevering. Craft Flow maakt hierover schriftelijke afspraken met de klant.
 4. Craft Flow kan de uitvoering van de navolgende onderdelen van de overeenkomst opschorten tot de openstaande factuur volledig door klant is voldaan.
 5. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.
 6. De klant mag vorderingen die zij stelt te hebben op Craft Flow niet verrekenen en het opschorten van een betalingsverplichting of andere rechtshandeling is verboden.
 7. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van Craft Flow moeten binnen 14 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan Craft Flow kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.
 8. Bij niet-tijdige betaling verkeert de klant direct in verzuim en is de klant verplicht te betalen:
  • buitengerechtelijke kosten ter hoogte van een minimum van 15% over het te incasseren bedrag;
  • wettelijke rente over het te incasseren bedrag ter hoogte van 8% per jaar.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Craft Flow geleverde producten blijven eigendom van Craft Flow tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Craft Flow op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten, nog op de klant mocht hebben.

Artikel 7 – Modellen, monsters, voorbeelden, concepten

 1. Indien door Craft Flow modellen, monsters, voorbeelden, afbeeldingen of andere gegevens worden getoond of verstrekt, dan gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding en daaraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De hoedanigheden van de te leveren zaken of diensten kunnen aldus van het getoonde afwijken, tenzij door Craft Flow uitdrukkelijk en schriftelijk is gemeld dat er wordt geleverd conform het getoonde.

Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst en meer-/minderwerk

 1. Indien er tussentijdse wijzigingen in de opdracht ontstaan onder andere door toedoen van de klant bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal Craft Flow de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdracht. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit worden doorbelast aan de klant.

Artikel 9 – Inschakelen van derden

 1. Craft Flow kan en mag voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van externe capaciteit (waaronder onder andere wordt begrepen inschakeling van derden, externe deskundigen en/of externe capaciteit). Craft Flow mag dit doen op eigen initiatief en zonder toestemming van de klant.
 2. Craft Flow zal bij de inschakeling van derden op eigen initiatief, volledig verantwoordelijk blijven voor de correcte uitvoering van haar in de overeenkomst neergelegde verplichtingen.
 3. De met de gebruikmaking van externe capaciteit door Craft Flow gepaard gaande meerkosten komen voor rekening van klant. Craft Flow zal klant van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de meerkosten.
 4. In geval klant Craft Flow expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit en Craft Flow daarmee schriftelijk instemt, is Craft Flow niet aansprakelijk voor de nakoming door de betreffende derden. Klant zal uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden.

Artikel 10 – Garantie en Klachten

 1. Craft Flow staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Producten die niet in overeenstemming zijn met onder lid 1 van dit artikel gestelde of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Craft Flow schriftelijk (per mail) te worden gemeld op straffe van verval van recht.
 3. De producten moeten worden teruggezonden in nieuwstaat in de originele verpakking.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Craft Flow en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 5. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (per e-mail) worden ingediend bij Craft Flow.
 6. Craft Flow behandelt de klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van Craft Flow niet op, tenzij Craft Flow schriftelijk anders aangeeft.
 8. Als Craft Flow oordeelt dat een klacht gegrond is, zal Craft Flow naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.
 9. Alle vorderingen en/of aanspraken op Craft Flow, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen 1 jaar nadat deze is ontstaan.

Artikel 11 – Herroepingsrecht consument-klant

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument-klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument-klant.
 2. De consument-klant:
  • 1. gaat tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  • 2. maakt binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk aan Craft Flow kenbaar dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Daarna stuurt de klant het product binnen 14 dagen terug aan Craft Flow.
  • 3. stuurt het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in nieuwstaat en verpakking terug aan Craft Flow, volgens de door Craft Flow verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • 4. dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig door hem zijn teruggestuurd, zoals door middel van een bewijs van verzending.
 3. De kosten voor retourzending zijn voor de consument-klant.
 4. Bij het niet voldoen aan bovenstaande vereisten, verliest de consument-klant zijn herroepingsrecht.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor speciaal naar de wens van de consument-klant en/of op maat gemaakte producten.
 6. Craft Flow betaalt binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan de consument-klant terug mits het product in nieuwstaat en verpakking door Craft Flow ontvangen is.

Artikel 12 – Auteursrecht

 1. Alle ten behoeve van de opdracht door Craft Flow vervaardigde werken komen toe aan Craft Flow. Voor zover klant niet direct auteursrechthebbende wordt van deze werken, zal Craft Flow op eerste verzoek meewerken aan een overdracht van het auteursrecht.
 2. Craft Flow houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, presentaties, social media, in drukwerk en beursmateriaal. Indien klant hier bezwaar tegen heeft, dient klant dit voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Craft Flow te melden.
 3. Indien klant zonder toestemming van Craft Flow materiaal waarvan Craft Flow rechthebbende is aan derden levert, zal Craft Flow haar schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij klant in rekening brengen.
 4. De persoonlijkheidsrechten van Craft Flow dient Klant conform artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Craft Flow behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde diensten en producten (waaronder ook documentatie) voor.
 2. Alle door Craft Flow verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, werkwijzen en andere geestesproducten van Craft Flow, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder specifieke voorafgaande toestemming van Craft Flow worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.
 3. Craft Flow behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Craft Flow heeft een inspanningsverplichting. Craft Flow kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Craft Flow is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Craft Flow.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de kosten die de klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Craft Flow te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Craft Flow wel aan de overeenkomst beantwoordt, en
  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Craft Flow voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Craft Flow wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.
 5. De aansprakelijkheid van Craft Flow is beperkt tot vergoeding van door de klant geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen Craft Flow en klant. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan 6 (zes) maanden, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling.
 6. Klant zal Craft Flow vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht.
 7. Craft Flow zal niet aansprakelijk worden gesteld indien klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 8. Indien Craft Flow een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van een klant, wordt Craft Flow door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, klant. Craft Flow is richting klant of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door Craft Flow ingeschakelde derde.

Artikel 15 – Overmacht

 1. In het geval van overmacht aan de zijde van Craft Flow worden alle verplichtingen van Craft Flow jegens de klant voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van Craft Flow onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Craft Flow niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij Craft Flow of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan Craft Flow dan wel externe partijen waarvan Craft Flow afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.
 3. Als de overeenkomst als gevolg van overmacht nog niet is nagekomen, is ieder der partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nooit voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 – Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, kan door beide partijen tussentijds, schriftelijk worden opgezegd.
 2. De voor partijen geldende opzegtermijn bedraagt minimaal 2 kalendermaanden.
 3. Indien klant de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden en/of zaken die reeds zijn voorbereid, besteld en/of verricht zijn, op basis van het afgesproken tarief bij klant in rekening worden gebracht.
 4. Craft Flow is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien:
  • klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • indien na het sluiten van de overeenkomst Craft Flow ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Craft Flow kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • in geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van Craft Flow op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding c.q. beëindiging aan klant toerekenbaar is, is Craft Flow gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.

Artikel 17 – Tot slot

 1. Op alle overeenkomsten met Craft Flow is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandeling met Craft Flow, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
craft flow tekstschrijver illustrator

Privacy Policy

Via onze webwinkel verwerken wij uw persoonsgegevens. Craft Flow gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Orderhistorie

Toegang accountomgeving

Met ons klantaccount kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden

 • Afhandelen bestelling Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Communicatie Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien toestemming) Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Fraudepreventie Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Contact en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels e-mail. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Wij bieden eventueel een nieuwsbrief waarmee wij klanten willen informeren over onze producten en/of diensten. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde via een reply.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partner Mollie; voor de afhandeling van IDEAL betalingen. Deze partner is betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst (de betaaldiensten) en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld.

Cookies

Craft Flow maakt mogelijk alleen gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst, zoals bijvoorbeeld het winkelwagentje. Het gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van deze functionele cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Uw verzoek, vraag of wijziging verwerken wij uiterlijk binnen 4 weken.

Contactgegevens

eva@craft-flow.com